Drukuj

STATUT

Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu ul. Niepokólczyckiego 31 utworzonego dla celów organizacyjnych.

 

Art.1.

 

Zespół został utworzony przez Inspektora Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie i działa w ramach kościelnej osoby prawnej, która go utworzyła.

 

Art.2.

 

  1. Zespół posiada nazwę w brzmieniu: " Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio ".

  2. Zespół został utworzony dla celów organizacyjnych obsługi szkół wchodzących w jego skład.

  3. W skład Zespołu wchodzą:

 

  1. Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego

  2. Publiczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego

 

Art.3.

 

  1. Dyrektora Zespołu ustanawia organ prowadzący szkoły.

  2. Dyrektor Zespołu jest dyrektorem każdej szkoły wchodzącej w jego skład.

 

Art.4.

 

1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu zachowują odrębność, jako jednostki funkcjonujące w ramach systemu oświaty.

  1. Odrębność, o której mowa w ust.l, dotyczy w szczególności:

1) statutu szkoły,

2) wpisywania i wykreślania z ewidencji szkół oraz uzyskiwania zezwolenia lub jego utraty w przy­padku szkoły publicznej,

3) dotowania uczniów w poszczególnych szkołach oraz rozliczania dotacji,

4) składania sprawozdań statystycznych,

5) innych spraw określonych odrębnymi przepisami.

 

Art.5.

 

l . Zespół umożliwia wchodzącym w jego skład. szkołom korzystanie w szczególności:

1 ) ze wspólnej biblioteki­

2) ze wspólnych pracowni przedmiotowych oraz klasopracowni,

3) ze wspólnego gabinetu lekarskiego

4) z sali gimnastycznej

5) z pracowni informatycznych

 

2. Zespół stanowi podmiot obsługujący sprawy kadrowe i zatrudnienie nauczycieli oraz innych pracowników szkół.

3. Zespół jest płatnikiem podatku od osób fizycznych, płatnikiem składek ubezpieczeniowych oraz podmio­tem obsługującym inne zadania na podstawie odrębnych przepisów.

 

Art.6.

 

1.Zespół podlega nadzorowi organu założycielskiego, a jego działalność podlega kontroli, odpowiednio: ­władz samorządowych w zakresie korzystania z dotacji, organów podatkowych w zakresie podatku od osób fizycznych, zakładu ubezpieczeń w zakresie określonym odrębnymi przepisami oraz kontroli odpowiednich służb upoważnionych przepisami prawa.

2. Nadzorowi pedagogicznemu podlega działalność Zespołu w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty.

 

Art.7.

 

1. Dyrektor prowadzi gospodarkę finansową Zespołu według zasad określonych przez organ założycielski, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Art.8.

Zespół posługuje się pieczątką podłużną z napisem: Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio 41-813 Zabrze, ul. Kruczkowskiego 31 NIP 648-23-27-859 Tel. 032 272 25 25.